top of page

Kérdések és válaszok

1. MIT MOND A BIBLIA A TEREMTÉSRŐL?

Isten a Szentírásban kinyilatkoztatta teremtői tevékenységét, egy hiteles és pontos beszámolót adva erről. Isten hat nap alatt megteremtette a Földet, és mindent ami azon van, a hetedik napon pedig megpihent. Nem azért pihent meg, mert elfáradt a munkában, hanem azért hogy példát mutasson az embernek, hogy milyen módon is kell megszentelni a hetedik napot. 

A szombatnap egy emléknapként szolgál, amely hétről hétre emlékeztetheti az embert Isten nagyságáról, és magasztos teremtési tevékenységéről. Ezt a megszentelt napot mintegy ajándékként szánta az első emberpárnak, Ádámnak és Évának, ősszüleinknek, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett, akinek Isten a Földet és mindent ami azon van rájuk bízott, hogy műveljék és őrizzék, gondoskodjanak róla, vigyázzanak rá.

Amikor a teremtés befejeződött és Isten végignézett teremtői munkáján akkor a következőt mondta: Íme minden igen jó! (1Móz 1-2; 5; 11; Ex. 20: 8-11; Ps. 19: 1 6; 33: 6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; ApCsel 17:24; : 16; Zsidó 1: 2; 11: 3; Rev. 10: 6; 14: 7.)

2. MI TÖRTÉNIK A HALÁL UTÁN?

Halandó világban élünk, ahol a szenvedés, a betegségek, a halál és a váratlan események állandóak. Isten, aki egyedül halhatatlan, megígérte, hogy örök életet ad mindazoknak, akik hisznek benne és ígéreteiben. A Szentírás szerint a halál egy öntudatlan és rövid ideig tartó „alvás” a feltámadás reggeléig. „    Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll a porom fölött. És miután ez a bőröm lefoszlik, ennek ellenére testemben látom meg Istent..” Jób 19:25-26

Amikor Krisztus megjelenik, a feltámadt igazak és az élő igazak megdicsőülnek, és elragadtatnak, hogy találkozzanak Urukkal. A második feltámadás, a hamisak feltámadása ezer évvel később következik be.

(Jób 19:25–27; Zsolt 146:3, 4; Prédikátor 9:5, 6, 10; Dán 12:2, 13; Ézs 25:8; János 5:28, 29; 11:11 -14; Róma 6:23; 16; 1Kor 15:51-54; Kol 3:4; 1Thessz 4:13-17; 1 Tim. 6:15; Jel 20:1-10. ) 

3. MI A FONTOSSÁGA A BIBLIAI KERESZTSÉGÉNEK (AZ ALÁMERÍTKEZÉSNEK)?

A keresztség által megvalljuk hitünket Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, és tanúságot teszünk a bûn miatti halálunkról és arról a célunkról, hogy új életben járjunk. Így elismerjük Krisztust Urunknak és Megváltónak, az Ő népévé, és egyháza tagjainak részesévé. A keresztség a Krisztussal való egyesülésünk, a bűneink bocsánatának és a Szentlélek befogadásának szimbóluma. Mindez vízbe merítés alapján történik.

(Mt 28:19, 20; ApCsel 2:38; 16:30-33; 22:16; Róm. 6:1-6; Gal 3:27; Kol. 2:12, 13.)  

4. MIÉRT SZENTELJEM MEG A SZOMBATOT?

A kegyelmes Teremtő a teremtés hat napja után a hetedik napon megpihent, és a szombatot minden ember számára a Teremtés emléke gyanán félretette, elkülönítette a többi naptól. Isten megváltoztathatatlan törvényének negyedik parancsa megköveteli ennek a hetedik napi szombatnak a megtartását, mint a pihenés, az istentisztelet és a szolgálat napját, összhangban Jézusnak, a szombat Urának tanításával és gyakorlatával. A szombat az Istennel és egymással való gyönyörködtető közösség napja. Krisztusban való megváltásunk jelképe, megszentelődésünk jele, hűségünk jele, és örökkévaló jövőnk előíze Isten országában. A szombat Isten örökkévaló szövetségének jele közte és népe között. Ez a szent idő, estétől estéig, napnyugtától napnyugtáig tartandó. 


(1Móz 2:1-3; 2Móz 20:8-11; 31:13-17; Lev 23:32; 5Móz 5:12-15; Ézs 56:5, 6; 58:13, 14 Ezék. 20:12, 20; Máté 12:1–12; Márk 1:32; Lukács 4:16; Zsid 4:1–11.)  

5. LEHETNEK-E KÁROS SZOKÁSAI EGY KERESZTÉNYNEK?

Olyan istenfélő népnek vagyunk elhívva, amely a bibliai alapelvekkel összhangban gondolkodik, érez és cselekszik a személyes és társadalmi élet minden területén. Ahhoz, hogy a Lélek újjáteremtse bennünk Urunk jellemét, csak olyan dolgokkal kellene foglalkozunk, amelyek krisztusi tisztaságot, egészséget és örömet hoznak életünkbe. Ez azt jelenti, hogy szórakozásunknak és szórakoztatásunknak meg kell felelnie a keresztény ízlés és szépség legmagasabb követelményeinek.  

Felismerve a kulturális különbségeket, öltözködésünknek egyszerűnek, szerénynek és letisztultnak kell lennie, illeni azokhoz, akiknek igazi szépsége nem a külső ékességben rejlik, hanem a szelíd és csendes lélek elmúlhatatlan díszében. Ez azt is jelenti, hogy mivel testünk a Szentlélek temploma, okosan kell gondoskodnunk róla. A megfelelő testmozgás és pihenés mellett a lehető legegészségesebb étrendet kell elfogadnunk, és tartózkodnunk kell a Szentírásban megnevezett tisztátalan ételektől.  

Mivel az alkoholos italok, a dohányzás, valamint a kábítószerek és kábítószerek felelőtlen használata káros a szervezetünkre, ezért ezektől is tartózkodnunk kell, hogy elménket és egész lényünket tisztán tartsuk. 

6. BŰN-E AZ ABORTUSZ?

A Biblia szerint az élet a fogantatáskor kezdődik. Ha halottnak nyilvánítanak bennünket, amikor a szívünk leáll, akkor miért nem nyilvánítanak élőnek, amikor az dobogni kezd? A fogantatás az anyaméhben kezdődik. Ézsaiáson keresztül a mindent tudó Isten kijelenti, hogy már születésük előtt ismeri az embereket. Személyesen ismeri őket, hiszen ő a Teremtőjük, aki képmását terjeszti szerte a földön (1Móz 1,27). Egész lényünket ismeri (Zsolt 103:14; vö. Jób 10:8; Zsolt 119:73; Prédikátor 11:5); amely magába foglalja a fogantatáskor adott lelkünket is (Préd 12:7). Nem számít, milyen címet visel az ember (anya, apa, orvos stb.), aki elvetet egy gyermeket (magzatot), az Isten és a gyermek elleni bűnben vétkezik.

A gyermeket az anyaméhben Isten az ő képmására teremti (1Móz 1,26-27). Jeremiás határozottan úgy vélte, hogy a gyerek él az anyja méhében (Jer 20:17). Isten szerint minden gyermek – még az anyaméhben élők is – élő emberi lények (Zsolt 139:13-16).

Ugyanezt a görög brephos szót (jelentése: meg nem született gyermek, embrió, magzat, újszülött, csecsemő, csecsemő vagy gyermek) használják a meg nem született Keresztelő János leírására (Lk 1:41, 44). Az újszülött Jézus (Lk 2:12, 16), és a fiatal (az anyaméhből származó) gyermekek, akiket Jézushoz vittek áldására (Lk 18:15; szintén 2Tim 3:15). Isten nem tesz különbséget a született gyermekek és a meg nem született magzatok között. Ők „mind” az Ő élő teremtményei (Zsolt 127:3) és az élet önkéntelen befejezése gyilkosságnak számít!

7. MIT MOND A BIBLIA JÉZUS VISSZATÉRÉSÉRŐL?

A Biblia nem határozza meg visszatérésének pontos dátumát. Egy dolog biztos. Mindig készen kell állnunk!

bottom of page